136. Gnocchi Gorgonzola

Gorgonzola, SahnesauceC,G